Glödlampan som krossade en myndighet

Glödlampan som krossade en myndighet

Glödlampan som krossade en myndighet

Stängselnämnden är en av det moderna Sveriges löjligaste myndigheter. Nämnden, som inrättades 1976, hade ansvar för att avgöra tvister mellan kommuner och järnvägsbolag angående stängsel längs järnvägens sträckning. Ett enda ärende behandlades, 1977. Den 1 januari 2009 avvecklades nämnden, och dess arbetsuppgifter övertogs av Transportstyrelsen.

Mindre känt är att regeringen slutade utse ordförande 2003, vilket ledde till att den sittande ordföranden Gunnel Wennberg fortsatte arbetet (och erhöll arvode) utan något formellt förordnande. Utan ett formellt förordnade kunde nämnden egentligen inte fatta några formella beslut, vilket inte var något problem – tills en mystisk organisation krävde formellt beslut beträffande utlämnande av allmän handling. Denna allmänna handling var en glödlampa. Organisationens insisterade ledde till att Wennberg skickade hela myndigheten – i form av en pärm plus glödlampan – till Näringsdepartementet och avsade sig sitt uppdrag. Vid det påföljande årsskiftet avvecklades nämnden.

Sakupplysningen kan nu presentera en exklusiv intervju med en av personerna bakom organisationen som krossade en myndighet.

Sakupplysningen: Så, hur känns det att egenhändigt ha krossat en myndighet?

Talesperson för Bjornpartiet: Krossat och krossat. Det enda vi gjort är att såsom politisk minoritetsrörelse visa att myndigheterna redan är fragila som de är. Här har regeringen – såväl den lila som den blåa – uppenbarligen arvoderat en person som inte hade något formellt uppdrag, för meningslösa arbetsuppgifter i en inaktiv myndighet. Det känns för oss bra att ha exponerat bristerna i statsförvaltningen på detta sätt.

S:Kan du berätta mer om organisationen som står bakom, Bjornpartiet?

B: Bjornpartiet är ett parti som inte finns på höger-/vänsterskalan, som vill minska behovet av teocentrerad religion och traditionella normer, och göra människor så progressiva och innovativa som möjligt. I kritiken mot det grundlöst etablerade ingår givetvis kritik mot myndigheter. Ingen auktoritet bör accepteras utan goda skäl, även om auktoriteter inte är onda i sig.

S: Hur kom ni på idén?

B: En av våra medarbetare försökte själv bli förordnad till ledamot av nämnden, men nämnden sade sig inte ha några arbetsuppgifter för medarbetaren. Vi forskade därför i nämndens historia och uppbyggnad, och fann, förvånande nog, att nämnden saknade ledamöter, och endast hade en ”ordförande” som inte ens var förordnad av regeringen. Som beskyddare av den offentliga sektorn ville vi ingripa mot detta.

S: Wikipedia-artikeln talar om ”allmänna handlingar” som begärdes ut. Vad var det för handlingar?

B: En viss Filip hade uppenbarligen godkänt, förordnat om eller själv ombesörjt skickande av en glödlampa med text på, till nämnden. Detta framgick av nämndens svar på frågor om allmänna handlingar som fanns hos nämnden. Vi erhöll en avskrift av texten på lampan, men ville av nyfikenhet ha kopior av själva lampan, något ”ordföranden” inte verkade anse sig kunna lämna oss.

S: Är ni nöjda med hur det hela förlöpte, att Transportstyrelsen numera har tagit över Stängselnämndens uppgifter?

B: Det är nog faktiskt någonting vi sörjer, åtminstone delvis. Hade nämnden inte kostat skattebetalarna någonting hade den nog gärna kunnat få finnas kvar som konstruktion, och ledamöter tillsatts om det behövdes. Det var ju lite vemodigt att Tore Landahls och andras arbete nu plötsligt gjordes om intet efter lite mer än trettio år.

S: Har ni några konkreta tips till andra aspirerande rättshaverister?

B: Vi vill inte hävda att vi är rättshaverister. Detta ord har så negativ klang. Rätten havererar inte genom det vi gör, utan det är endast orätten som havererar. En nämnd utan ordförande upphörde, och skattebetalarna besparades några tusen. Detta kan inte kallas rättshaveri. Vad vi däremot gjort är att testa den gällande rätten, något som kan vara bra och konstruktivt. Finn lagar! Se hur de bör kunna tillämpas! Se till att de tillämpas! Rösta på ”BJORN, Torgny Pihl” i kommunvalet i Linköping! Möjligheterna är många.

S: Då tackar Sakupplysningen för intervjun! Vill du säga några avslutande ord?

B: Var nyfiken. Lita inte på att överheten gör rätt. Testa, men gör aldrig sådant du vet är fel.

Facebook-kommentarer:

2 Responses to “Glödlampan som krossade en myndighet”

  1. Martin skriver:

    Sakupplysning! Om inte jag minns fel innebär inte ”rättshaveri” att något havererar, utan att någon vill ha(va) rätt. Ett rätts-hav-eri alltså, av tyskans ”Rechthaberei” — helt i linje med Bjornpartiets strävan.

  2. Bjornpartiet skriver:

    Martin har givetvis rätt. Vår representant sa dock bara att _ordet_ har negativ klang. Ordet som sådant ger intrycket att rätten skulle haverera genom rättshaveri, och därför undviker vi ordet. Det är inte heller så att vi till varje pris vill ha rätt för egen del – detta gäller inte personliga tvister utan bekämpande av felaktigheter inom myndigheterna. Det skall påpekas att chefs-JO i ett beslut faktiskt framförde, när Stängselnämndens ”ordförande” varit på kurs och inte kunde lämna ut allmänna handlingar, att nämndens verksamhet borde ”ha varit organiserad så att den uppkomna situationen hade kunnat undvikas”.


Leave a Reply